Sunday, March 7

حمله شیر به انسان

بسیاری از شما دوستان فیلم حمله یک شیر به مربی شیر در مشهد را دیده اید. یک قسمت کوتاه از این فیلم را برایتان گذاشتم .

 

No comments:

آمار

با دیگران به اشتراک بگذارید